Members of our group

TEL: +81-75-753-"****"
(**** is an extension, direct call)

FAX: +81-75-753-3886
(Secretary's office)
Position Name E-mail room extension
Professor Takahiro Tanaka t.tanaka 541 3882
Associate Professor Koutarou Kyutoku kyutoku 538 3883
Associate Professor Takashi Hosokawa hosokawa 536 3840
Assistant Professor Naoki Seto seto 540 3885
Assistant Professor Yoshiyuki Yamada yamada 534 3844
PD Kota Ogasawara kota 524 3850
PD Norichika Sago sago 537 3831
PD Hiroki Takeda takeda 520 3872
PD Ryoki Matsukoba r.matsukoba 514 3876
PD Lucy McNeill mcneill 528 3880
PD Kei Yamada k.yamada 531 3875
D3 Taishi Miura miura 540 3885
D2 Priti Gupta priti.gupta 531 3875
D2 Hidetoshi Oomiya omiya 528 3880
D1 Takuya Takahashi t.takahashi 514 3876
D1 Yusuke Manita manita 524 3850
M2 Yohsuke Enomoto enomoto 537 3831
M2 Masaki Kiyuna kiyuna 520 3872
M2 Hiei Fukuda fukuda 534 3844
M2 Yuta Yoshioka yoshioka 528 3880
M1 Tomoya Suzuguchi suzuguchi 519 3829
M1 Rei Nishiura nishiura 519 3829

Home